ลงพื้นที่สอบถามความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรบออนไลน์


วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นคนในชุมชนบางจาก เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ เนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ทราบถึงผลกระทบในการดำเนินงานของโครงการตามขอบเขตระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงความพร้อมในเรื่องของสถานที่และความร่วมมือจากชุมชน ทำให้ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก ต้องวางแผนในการจัดโครงการอบรมใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ได้กำหนด