การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร 2564 ในหัวข้อ “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี” โดยภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านอาหารรังสี การเพิ่มมูลค่าของอาหารถิ่น และการตลาดออนไลน์ จากการเข้าฟังเรื่องดังกล่าวนี้ทีม U2T สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในโครงการอบรมเรื่องการแปรรูปขนมเข่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนสวนสมเด็จย่า และชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้อย่างมีกระบวนการยิ่งขึ้น