“ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” แขวงสมเด็จเจ้าพระยา


วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้รับจ้างโครงการ U2T เข้าร่วมกิจกรรม U2T Covid week เพื่อดำเนินภารกิจ “ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” โดยผู้รับจ้างงานแขวงสมเด็จเจ้าพระยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัย สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนเพื่อนำไปแจกประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

เวลา 12.30 น. ผู้รับจ้างโครงการ U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาทุกท่าน ได้นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปส่งมอบให้กับนายสัมฤทธิ์ เอื้อโชติพณิช ประธานชุมชนสวนสมเด็จย่า

เวลา 13.20 น. ผู้รับจ้างโครงการ U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาทุกท่าน ได้นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปส่งมอบให้กับนายอุดม ศรีศุภภักดี ประธานชุมชนซอยช่างนาค - สะพานยาว