อบรมการถ่ายทอดการสร้างมูลค่าอาหารด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี


วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงคลองสาน ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอาหาร” โดยตลอดทั้งกิจกรรมผู้รับจ้างงานในโครงการ U2T แขวงคลองสาน ได้เล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดโครงการที่ทางผู้รับจ้างงานโครงการ U2T แขวงคลองสานจะดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวคลองสานได้อย่างแน่นอน