ทีมบางจากจัดประชุมหารือเรื่องความเป็นได้ในการจัดฝึกอบรมออนไลน์


วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมหารือในรูปแบบ Work From Home หลังจากได้ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนเขตบางจาก เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมออนไลน์ด้วย Google meet เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019