อบรมออนไลน์การเสริมสร้างสัมมาชีพเหรียญโปรยทาน


เนื่องจากพื้นที่ในตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนไทยพุทธถึง 90% ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น ขึ้นบ้านใหม่ การอุปสมบท งานศพ และอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าศาสนานั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราทุกช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้าย จึงเกิดการทำบุญทำทานตามความเชื่อของวิถีชาวบ้านของที่สำคัญในพิธีต่าง ๆ อาทิเช่น เหรียญโปรยทาน เพื่อใช้ในพิธีต่าง ๆ หรือเป็นของที่ระลึกสำหรับแจกคนในงาน คณะดำเนินงาน U2T ตำบลบางครุ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การเสริมสร้างสัมมาชีพเหรียญโปรยทาน ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 15.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ คลิกเพื่อลงทะเบียน