ทีมคลองสานประชุมออนไลน์ความคืบหน้าการจัดโครงการ


วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ทีม U2T แขวงคลองสาน ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ได้ประชุมออนไลน์ทางไกล ณ ที่พักอาศัย เรื่อง ความคืบหน้าสำหรับการจัดโครงการผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom โครงการด้านสัมมาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดความเสี่ยงในการพบปะผู้คนตาม พรก. ฉุกเฉินควบคุมโรค นอกจากนี้ยังรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจตรงกันในการกรอกข้อมูลเชื่อมโยงตัวชี้วัดในระบบ PBM