ประชุมออนไลน์ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการและกรอกข้อมูลโควิดลงในระบบ PBM


วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.50 น. ทีม U2T แขวงคลองสาน ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาได้ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินโครงการที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมทั้งหมด และกำหนดระยะเวลาในการจัดโครงการใหม่ และแบ่งหน้าที่มอบหมายงานติดต่อผู้นำชุมชนในแขวงคลองสานทั้ง 9 ชุมชน ในการติดตามเรื่องสถานการณ์โควิดในแต่ละพื้นที่ โดยใช้วิธีการโทรสอบถามแทนการลงพื้นที่ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสของโรคติดเชื้อโควิด-19 และนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการกรอกข้อมูลโควิดลงในระบบ PBM ของเดือนสิงหาคม