อบรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อพื้นที่สีเขียว ตำบลบางครุ


วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณะทำงานโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อพื้นที่สีเขียว ในตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาอบรม 9.00 -16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว มาเป็นผู้บรรยาย
โครงการนี้จัดทำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นทางคณะทำงานคาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชผักสวนครัวและสามารถนำไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้