ประชุมออนไลน์วางแผนเริ่มจัดโครงการ แขวงคลองสาน


>>วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เกี่ยวกับโครงการอบรมมัคคุเทศก์ และ โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแขวงคลองสาน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>นอกจากนี้ เวลา 13.00 น. ทีม U2T แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ยังได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เรื่องการจัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน วันที่ 28 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับประชาชนแขวงคลองสาน