U2T Covid Week ตำบลบางครุ รวมพลังต่อสู้ภัยโควิด


วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผู้รับจ้างโครงการ U2T เข้าร่วมกิจกรรม U2T Covid Week เพื่อดำเนินการภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชน ให้ชุมชนปลอดเชื้อ สะอาด ปลอดภัย ทั้งนี้ผู้รับจ้างตำบลบางครุได้ดำเนินการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 11.30 น. ผู้รับจ้างรับโครงการ U2T ตำบลบางครุทุกท่านได้นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับนายสุริยะ หมอโอสถ ผู้นำชุมชนรักบางครุ และนางมาลินี ธารดำรงค์ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อดำเนินการภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชนเพื่อป้องกันภัยจากไวรัสโควิด 19

เวลา 12.15 น. ผู้รับจ้างรับโครงการ U2T ตำบลบางครุทุกท่านได้นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับนายโกวิทย์ ชังเรือง ผู้นำชุมชนครุในพัฒนา เพื่อดำเนินการภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชนเพื่อป้องกันภัยจากไวรัสโควิด 19

เวลา 13.00 น. ผู้รับจ้างรับโครงการ U2T ตำบลบางครุทุกท่านได้นำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปถวายให้กับวัดครุนอก เพื่อดำเนินการภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชนเพื่อป้องกันภัยจากไวรัสโควิด 19