เตรียมอบรมเรื่องแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม


วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำโครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ทางคณะทำงานคาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างรายได้ รวมไปถึงเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มดีขึ้นทางทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก จะสามารถจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Onsite ให้กับชุมชน เรื่องแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ