อบรมการเสริมสร้างสัมมาชีพ ตำบลบางครุ


วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง การเสริมสร้างสัมมาชีพเหรียญโปรยทาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อบรบตั้งแต่ 8.30 - 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คือ นางสมกลอย พึ่งพระ มาเป็นผู้บรรยาย
โครงการนี้จัดทำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นทางคณะทำงานคาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสัมมาชีพ และสามารถรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในตำบลได้