จัดทำรายงานสรุปผลโครงการที่จัดในเดือนสิงหาคม


วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงาน U2T ตำบลบางครุ ได้จัดทำรายงานสรุปโครงการที่ได้จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมทั้ง 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อพื้นที่สีเขียว
2. โครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางครุ และ
3. โครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง การเสริมสร้างสัมมาชีพเหรียญโปรยทาน จากผลการประเมินของทั้ง 3 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจเป็นอย่างมาก และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้