จัดอบรมเรื่องแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม


วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วม จัดอบรมตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ คาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมสู่การสร้างรายได้