U2T Covid Week - ก้าวต่อไป สู้โควิด ตำบลบางจาก


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้รับจ้างของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้รับมอบจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการ U2T ไปมอบให้ประชาชนในแต่ละชุมชนของตำบลบางจาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19