โครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์การท่องเที่ยว


วันพุธที่ 15 กันยายน เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ทีมงาน U2T แขวงคลองสาน ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง การบูรณาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงการท่องเที่ยวของแขวงคลองสานและนำความรู้ไปสู่ชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์ (Zoom Meeting)