จัดประชุมเรื่องลงชุมชนตำบลบางจากในรูปแบบจิตอาสา


วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมผ่าน VDO Conference เรื่องลงพื้นที่ชุมชนตำบลบางจากในรูปแบบของจิตอาสา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังไม่สามารถจัดโครงการอบรมในรูปแบบ On site ได้ จึงได้ลงความเห็นว่า ควรลงพื้นที่ในรูปแบบของจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินโครงตามขอบเขตระยะเวลาที่กำหนดไว้