ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ชุมชนในแขวงคลองสาน


วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานในโครงการ U2T แขวงคลองสานได้ดำเนินการลงพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆ ในแขวงคลองสาน อาทิ ชุมชนซอยถนนแยกถนนเชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อแจกเจลแอลกอฮอล์และประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ที่ทางผู้รับจ้างในโครงการ U2T แขวงคลองสานจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนแขวงคลองสาน