ระดมความคิดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวคลองสาน


วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ทีมงาน U2T แขวงคลองสาน ประกอบไปด้วยบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการจัดโครงการต่าง ๆ ต่อมาในเวลา 13.00 น. ทีมงาน U2T ของแขวงคลองสาน และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด และวางแผนในการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon