ลงพื้นที่สำรวจโควิด-19 ประจำเดือนตุลาคม


วันที่ 5 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการ U2T ตำบลบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจโควิด -19 ประจำเดือนตุลาคม การลงพื้นที่เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ ทุกคนมีความตรงต่อเวลา สำหรับชาวบ้านนั้นก็ให้ความร่วมมือกับคณะทำงานเป็นอย่างดี ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัด คือ ชุมชนนี้มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ออกไปไหน มีการดูแลสุขอนามัยเป็นอย่างดี ทั้งการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัวกันเป็นส่วนใหญ่อีกด้วย ชุมชนนี้จึงปลอดภัยจากโควิดด้วยการรักษาสุขอนามัยของคนในชุมชน รวมถึงการมีจิตสำนึกในการคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักเพราะไม่ต้องการให้ชุมชนเดือดร้อน