ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ U2T ตามตัวชี้วัด TSI


วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ ทีมบัณฑิต ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการและได้นำเสนอตัวชี้วัด TSI ผลการประเมินตำบลตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัดและ 16 ประเด็น พร้อมทั้งได้นำเสนอการดำเนินโครงการทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย การพัฒนาสัมมาอาชีพ การสร้างและพัฒนา (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการจัดทำโครงการ