ประชุมติดตามและนำเสนอการดำเนินงานโครงการ U2T ตามตัวชี้วัด TSI


วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการ U2T ตามตัวชี้วัด TSI ประจำพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยนำเสนอ 3 หัวข้อดังนี้
1.การประเมินศักยภาพตำบล ตามเป้าหมาย 16 ประการ
2.การดำเนินโครงการ ที่จัดเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของชุมชน ซึ่งตำบลบางจากได้จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้มาจากการลงพื้นที่สำรวจประธานชุมชน โดยตำบลบางจากได้ดำเนินโครงการใน 2 ด้าน แต่ละด้านมีโครงการย่อยด้านละ 2 โครงการ ดังนี้
(2.1) ด้านการนำความรู้ไปช่วยบริหารชุมชน (Health care) มี 2 โครงการ คือ โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ
(2.2) ด้านส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน มี 2 โครงการ คือ โครงการผลิตดินปุ๋ยกระถางมะพร้าว และโครงการคัดแยกขยะเพื่อผลิตเป็นรายได้
3.การเก็บข้อมูล Community Big data