ประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการที่จะจัด


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ร่วมประชุมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สำหรับการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี