ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์


วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงคลองสานได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom ในหัวข้อหลักการและวิธีการสื่อสารของมัคคุเทศก์ และทักษะการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โครงการจะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวิทยากร คือ นางสาวศิริลักษณ์ เขตรสูงเนิน (วิทยากร 1 ใน 5 ที่ได้การรับรองโดยสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก) ผู้สนใจสามารถ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.