อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพชุมชน


วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงคลองสานได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพชุมชน ที่จะจัดอบรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากร คือ นางสาวพิมพิกา เก่งกล้า และนายธนาการ วัฒนเวช บรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพชุมชนตามหลักโภชนาการและขั้นตอนวิธีการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ