การประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการจัดโครงการ


วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการลงพื้นที่สำหรับการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ