ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม


วันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการ U2T ตำบลบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม ตามที่ อว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการ U2T เป็นไฟล์เดียวกันทั้งประเทศ โดยให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม ผ่าน Google form การลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบจากโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะทำงานโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด