จัดประชุมออนไลน์เรื่องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และวิทยากร โครงการอบรมเจลแอลกอฮอล์


วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet เรื่องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้บริหารจัดการให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับขับเคลื่อนโครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชน รวมไปถึงร่วมกันจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของชุมชนและวัตถุประสงค์ของโครงการ