อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้นำเที่ยว


วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้นำเที่ยวรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นางสาวศิรินุช อัศวณิชย์ชากร (มัคคุเทศก์) เป็นผู้บรรยาย
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนา Creative Economy โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างอาชีพ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ หลังจากอบรมแล้วผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ เทคนิคการพูด และสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพให้แก่ตนเองได้