รายงานการประเมินรอบเดือนกันยายน - ตุลาคม


วันที่ 25 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงาน U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำการสำรวจตำบลในช่วงการประเมินรอบเดือนกันยายน - ตุลาคม โดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพด้านสุขภาพ สถานภาพด้านความเป็นอยู่ และสถานภาพด้านการศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถหาได้จากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ทางทีมงานจึงได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลเป็นอย่างดี
สำหรับข้อมูลที่ได้รับมานั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงข้อมูลสถิติ เพื่อการพัฒนาตำบล เพราะเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างของหมู่บ้าน และลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่