อบรมการการทำ Infographic และจัดทำวิดีโอ


วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะครุศาสตร์จัดอบรมการเขียน Story Board การเรียบเรียงเนื้อหา การออกแบบ Infographic และโปรแกรมสำหรับจัดทำวิดีโอ ให้แก่ผู้รับจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พล เอื้อไพจิตรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชชา ชำนิยนต์ ในการบรรยายและอภิปรายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้รับจ้างภายใต้โครงการ U2T มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ Infographic และวิดีโอ สำหรับรายงานความคืบหน้าโครงการต่อไป