ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวทั้งหมด

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2/2564

Read more

โครงการ Google for Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

Read more

การคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม) รายงานตัว ในวันที่ 11-25 สิงหาคม 2564

Read more

จดหมายข่าว Infographics

+จดหมายข่าวทั้งหมด

โครงการ Google for Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

Read more

การคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม) รายงานตัว ในวันที่ 11-25 สิงหาคม 2564

Read more

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม) สอบออนไลน์
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

Read more

คุณธรรม นำคุณภาพ

คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรมืออาชีพในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

  • ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพระดับประเทศ
  • เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
  • สร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูสู่โรงเรียนและชุมชน
  • ร่วมเสริมสร้างชุมชนในเครือข่ายให้เข้มแข็ง
website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

คณบดีคณะครุศาสตร์

หลักสูตร

8

นักศึกษา

1420

บุคลากร

66

สถานที่เรียน

2

ประธานหลักสูตร

บริการของคณะ