ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2565 (รอบเพิ่มเติม) รายงานตัวในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Read more

รับเอกสารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับเจ้าของภาษาlสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 และ 26 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 2 ชั้น 13

Read more

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ++รับสมัครรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรจำนวนจำกัด++

Read more

จดหมายข่าว Infographics

+จดหมายข่าวทั้งหมด

ผลิตครูดี รอบรู้ในศาสตร์ ภูมิใจรักในความเป็นครู

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นองค์กรในการผลิตพัฒนาครูให้มีความเป็น ครูมืออาชีพ และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพระดับสากล เป็นผู้นำบริการทาง วิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิท้องถิ่น/ปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  • ๑. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ภูมิใจรักในความเป็นครู เป็นผู้นำเทคนิควิธีรักและภูมิใจในท้องถิ่น
  • ๒. พัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพระดับสากล
  • ๓. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ๔. พัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • ๕. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ๖. บริการทางวิชาการทางการศึกษาด้วยรูแบบที่หลากหลายและเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  • ๗. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
  • ๘. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถ ิ่นและโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ๙. บริหารจัดการคณะฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลผนวกฐานคิด เศรษฐกิจพอเพียง
website counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

คณบดีคณะครุศาสตร์

หลักสูตร

8

นักศึกษา

1580

บุคลากร

66

สถานที่เรียน

2

ประธานหลักสูตร

บริการของคณะ