รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด รวม 59 รายการ   
ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการยกระดับการเรียนรู้...
ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โรงเรียนเขตพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเขตพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการติดต่อ) อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์..
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟัง...
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 2, วันพุธที่ 13 และวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00น. ณ อาคาร 2 ชั้น 6,7และชั้น 15 นักศึกษาสามารถรับหนังสืออบรมได้ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 7 โดยนักศึกษาจะต้องนำสำเนาบัตรนักศึกษามายิ่นแสดงตนเพื่อรับหนังสือ หมายเหตุ* ถ้านักศึกษาไม่เข้าร่วมอบรม จะต้องอบรมชดเชยในรุ่นถัดไป อ่านต่อ...

รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น บ61
รายชื่อและห้องเรียน นักศึกษา ป.วิชาชีพครู รุ่น บ61 กลุ่ม 11-16 เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เริ่มเรียนเวลา 8:00น. อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์..
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รับสมัครเพิ่มเติม ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์..
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

ขยายเวลาการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

กำหนดการสัมภาษณ์ครูคืนถิ่น 61
กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาที่ผ่านเข้าสัมภาษณ์ ปี 1 ถึง ปี 3 อ่านต่อ...

ลงชื่ออบรมTOEIC ลักษณะ Boot Camp
ลงทะเบียนผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ Boot Camp เรื่อง เทคนิคการทำแบบทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 อ่านต่อ...

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 8 วันที่ 24-27 เมษายน 2561 อ่านต่อ...

เปิดรับลงชื่อเรียน ป.วิชาชีพครู 2561
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับลงชื่อผู้ประสงค์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โปรดส่งรายละเอียดของท่าน เมื่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี เปิดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน คณะฯจะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดการยื่นเอกสารและหลักเกณฑ์ของคุรุสภาทั้งหมดให้ท่านทราบตามลำดับ อ่านต่อ...

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ" ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 9 ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) รุ่นที่ 3 หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านต่อ...

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561
เอกสารชี้แจงแนวทางเบื้องต้นการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 อ่านต่อ...

รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น 60
รายชื่อและห้องเรียน นักศึกษา ป.วิชาชีพครู รุ่น 60 กลุ่ม 11-14 เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เริ่มเรียนเวลา 8:00น. อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2560 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...

ขยายเวลาการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง60
กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง โครงการอบรมปฐมนิเทศการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...

กำหนดการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2560
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

ประกาศยกเลิก” อบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “ประกาศยกเลิก” โครงการอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครูในรุ่นที่ 2 ทั้งนี้ในส่วนผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รายงานตัวและชำระเงินไว้แล้ว ให้นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อรับเงินคืนได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์ อ่านต่อ...

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 8 วันที่ 3-5 และ 7 เมษายน 2560 อ่านต่อ...

อบรม ม.ความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน รุ่น 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น. และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

กำหนดการสำหรับอบรมวิทยฐานะ
กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ" ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ ๘ ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) รุ่นที่ ๓ หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ่านต่อ...

การเลือกตั้งนายกสโมสรและสมาชิกสภาฯ
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการเลือกตั้งนายกสโมสรและสมาชิกสภานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

รายชื่อผู้สมัครอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

เปิดอบรม ม.ความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น. และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบด้านล่าง อ่านต่อ...

รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น 59
รายชื่อและห้องเรียน นักศึกษา ป.วิชาชีพครู รุ่น 59 กลุ่ม 11-16 เปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เริ่มเรียนเวลา 8:00น. อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2559 ปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 นี้นะคะ อ่านต่อ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นมหาวิทยาลัยคุณหมิง
ศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นประมาณ 1 เดือนกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง มีกำหนดการเดินทางในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 อ่านต่อ...

ขยายเวลาการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

กำหนดการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการและรายละเอียดดังไฟล์ประกอบ อ่านต่อ...

กำหนดการเดินทางและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง โครงการอบรมปฐมนิเทศการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" อ.สามพราน จ.นครปฐม อ่านต่อ...

ตารางเรียน ป.บัณฑิต รุ่น58 กลุ่ม 11-16
‎ประกาศ‬ เปิดภาคเรียนในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 สำหรับนักศึกษา‬ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น บ 58 กลุ่ม 11- 16 ฝากกระจายข่าว และตารางเรียนด้วยค่ะ แล้วพบกันนะคะ‬ อ่านต่อ...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ" 
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ ๗
ครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) รุ่นที่ ๒ 
หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://dit.dru.ac.th/home/001/news_590127.html

อ่านต่อ...

“ประกาศยกเลิก” โครงการอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครูในรุ่นที่ 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี “ประกาศยกเลิก” โครงการอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครูในรุ่นที่ 1  โดยจะเปิดการรับสมัครการอบรมอีกครั้งในช่วงต้นปี 2559
ทั้งนี้ในส่วนผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รายงานตัวและชำระเงินไว้แล้ว 
ให้นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อรับเงินคืนได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์

อ่านต่อ...

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดการสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ" รุ่นที่ ๖ 
หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

อ่านต่อ...

ขยายเวลา+รอบ 2+ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ขยายเวลา+รอบ 2+ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น.
และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ 
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292 
**หมายเหตุ** !! สำหรับท่านที่มีรายชื่อ (ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ด้านล่าง) ให้มารายงานตัวได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!

อ่านต่อ...

รายชื่อผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่ครุสภากำหนด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประกาศ!! รายชื่อผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่ครุสภากำหนด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อและนำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อเพื่อรับค่าสมัครคืน
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น.  และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับคร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา  เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับครูและผู้สนใจทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น. และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ 
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292 

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาสำหรับครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาสำหรับครูและผู้สนใจทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น. และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ 
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ในวันทำการ จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 19.00น. และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ 
โทร 02-890-1801-8 ต่อ 2131 โทรสาร 02-8902292 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

http://dit.dru.ac.th/home/001/news_130858.html

อ่านต่อ...

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558

"ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" 
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ประจำปีการศึกษา 2558 

อ่านต่อ...

ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

"ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" 
เรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

อ่านต่อ...