ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

17
Jun.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2565(รอบเพิ่มเติม)..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2565 (รอบเพิ่มเติม) รายงานตัวในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Read More
16
Jun.

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปี 3...

รับชุดตรวจ ATK และเอกสารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในวิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 2 ชั้น 13

Read More
13
Jun.

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2565(รอบเพิ่มเติม)..

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ++รับสมัครรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรจำนวนจำกัด++

Read More
13
Jun.

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปี 2...

รับเอกสารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่งเสริมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับเจ้าของภาษาlสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 และ 26 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 2 ชั้น 13

Read More
13
Jun.

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปี 1...

รับเอกสารเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 1 ห้องตามตารางอบรม

Read More
09
May.

เชิญร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง...

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอากาศให้ออกแบบหลักสูตรร่วมกับวิทยากรระดับประเทศ สำหรับปีการศึกษา 2565 โครงการระยะยาวคลอบคลุมตลอดปีการศึกษา..

Read More
2
May.

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2565..

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ++รับสมัครรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรจำนวนจำกัด++

Read More
03
Mar

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.วิชาชีพครู(รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบสามารถเข้ารายงานตัวได้ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 9.30-15.00น.

Read More
16
Dec.

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2564 (รอบพิเศษ)..

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2564 (รอบพิเศษ) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มกราคม 2565 ++รับสมัครเพิ่มเติมจำนวนจำกัด++

Read More
22
Nov

แนวทางการจัดการเรียนการสอน online...

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2/2564

Read More
11
Oct

ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)..

โครงการ Google for Education เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

Read More
9
Aug

รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม)..

การคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม) รายงานตัว ในวันที่ 11-25 สิงหาคม 2564

Read More
2
Aug

ประกาศ!!รายชื่อผู้เข้าสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม)..

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม) สอบออนไลน์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

Read More
21
Jul

แนวทางการจัดการเรียนการสอน online...

การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 1/2564

Read More