ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.วาสนา   สังข์พุ่ม
คณบดี
อาจารย์ปัณฑมาศ   ผดุงชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ขนิษฐา   แน่นอุดร
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
อ.ดร.นิภาภรณ์   คำเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจการนักศึกษา