ผู้บริหารคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ปนัดดา   ยิ้มสกุล
คณบดี
อ.ดร.วาสนา   สังข์พุ่ม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.พงษ์พัชรินทร์   พุธวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
อ.อริสรา   จุลกิจวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจการนักศึกษา
อ.วาสิณี   จิรสิริ
ผู้ช่วยคณบดี
อ.ขนิษฐา   แน่นอุดร
ผู้ช่วยคณบดี
อ.ภัทราภรณ์   ช้อยหิรัญ
ผู้ช่วยคณบดี
อ.ว่าที่ ร.ต.สุชาติ   คุ้มสุทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.ประพันธ์   สหพัฒนา
ผู้ช่วยคณบดี
อ.สมิทธ์   เจือจินดา
ผู้ช่วยคณบดี
อ.ดร.สมจินตนา   จิรายุกุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาครู
อ.ปัญจลักษณ์   ถวาย
เลขานุการ