ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

คณบดี

ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม

คณบดีคณะครุศาสตร์


รองคณบดี