ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน online เทอม 1/2564

เรียน คณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษทุกท่าน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมานี้ ทำให้ในปีการศึกษา 1/2564 เป็นการเรียนการสอนแบบ online ทั้งหมด จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านดำเนินการ ดังนี้

1. เปิดรายวิชาในระบบ และ log in เข้าระบบ e-learning

2. ปรับมคอ3 ตามเวลาที่ระบุในตารางสอนตลอดทั้งเทอมนะคะ นอกจากจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ค่ะ

นอกจากนี้จะขอให้อาจารย์กรอกข้อมูลลงใน​ Google​ form​ เพื่อทางคณะจะได้ดำเนินการรวบรวมรายงานมหาวิทยาลัยรายสัปดาห์ตามบันทึกข้อความที่กำหนดค่ะ คลิกเพื่อกรอกข้อมูล

หมายเหตุ หากท่านติดขัดหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน it สามารถมาที่คณะครุศาสตร์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนคอยให้คำแนะนำ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ คลิกไฟล์ประกอบเพื่อดูแนวทางการจัดการเรียนการสอน online ปีการศึกษา 1/2564 ขอบคุณค่ะ

รายละเอียดและคู่มือต่างๆตามเอกสารแนบ

  • share