ประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการลงชุมชน


วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทีม U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อเขียนโครงการที่จะจัดให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มในการลงพื้นที่ ตลอดจนได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของโครงการ และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันของเชื้อไวรัสโควิด 19