ประชุมทีมเทคโนโลยีจัดทำวิดีโอ และ Infographic ระยะที่ 2


วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทีม U2T ตำบลบางจาก ทีมเทคโนโลยี ได้เตรียมการวางแผนในการจัดทำวิดีโอ และ Infographic ในระยะที่ 2 โดยมีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19