นำส่งโครงการและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง SME


วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ตัวแทนทีม U2T แขวงคลองสาน ได้นำส่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ในชุมชนแขวงคลองสาน และนำส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง SME ให้กับฝ่ายการเงิน ณ อาคาร 2 ชั้น 13 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อีกทั้งยังได้เข้าพบอาจารย์ปรึกษาโครงการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมกับหัวหน้าชุมชนให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และเป็นไปอย่างปลอดภัย