สัปดาห์ลงพื้นที่สำรวจโควิด 19 ตำบลบางครุ


วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงาน U2T ตำบลบางครุ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโควิด 19 ในตำบล เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 คณะทำงานจึงได้แบ่งทีมสำรวจออกเป็น 3 ทีม กระจายกันไปให้ครบ 15 ชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวกันและกระจายงานได้อย่างทั่วถึง โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด 2 สัปดาห์ การลงพื้นที่ในสัปดาห์นี้นอกจากจะลงสำรวจแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายเพื่อแก้ไขให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็ว