ทีมสมเด็จเจ้าพระยาประชุมแนวทางการลงพื้นที่จัดโครงการ


วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดโครงการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการจัดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการวางแผนจัดอบรมใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้