สำรวจชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19


วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ในชุมชนสวนสมเด็จย่าและชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อทำการประเมินเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการสำรวจพบว่า ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนลดลง เนื่องจากประชาชนในชุมชนดังกล่าว มีการป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด