อบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ตำบลบางครุ


>>วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ" ระยะเวลาอบรม 8.30 - 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ณัฐชนันท์ เสริมศรี มาเป็นผู้บรรยาย
>>โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน และการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นทางคณะทำงานคาดหวังว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และสามารถประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากด้านการท่องเที่ยวได้