โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน


วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม และ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงคลองสาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนการเงิน ด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom)
โดยมีนายภาคิน ล้อธรรมจักร ที่ปรึกษาทางการเงินและนักลงทุนอิสระ เป็นวิทยากร มาอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่แขวงคลองสาน เรื่อง การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย การออม การลงทุน เพื่อให้ประชาชนจัดสรรเงินออม คำนวณรายรับรายจ่าย รู้จักสร้างรายได้จากการลงทุนนอกจากการประกอบอาชีพประจำด้วยการฝากเงินฝากประจำ การลงทุนในกองทุนรวม การเทรดหุ้น และวางแผนการเงินในระยะยาว