เข้ารับการอบรมการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว


วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะทำงานผู้รับจ้างโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้ารับการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง การบูรณาการการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เวลาอบรม 8.30-16.30 น.
ประโยชน์ที่ได้รับนั้นทางคณะทำงานได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่