จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและกำหนดหน้าที่ในการลงพื้นที่ทำจิตอาสา


วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำหนดหน้าที่ในการลงพื้นที่ทำจิตอาสา เพื่อส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ให้กับผู้นำชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านของตนเอง สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid – 19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินความพร้อมในการจัดโครงการอบรมให้กับชุมชน