เก็บตกการลงพื้นที่และทำรายงานใน U2T tracker


วันที่ 27 - 29 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการ U2T ตำบลบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้สำรวจตำบลในช่วงการประเมินรอบเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพด้านสุขภาพ สถานภาพด้านความเป็นอยู่ และสถานภาพด้านการศึกษา ข้อมูลที่ได้รับมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาตำบล เพราะเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะโครงสร้างของหมู่บ้านและลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ สถิติประชากร สถิติแรงงาน สถิติการเกษตร สถิติอุตสาหกรรม สถิติการศึกษา สถิติการสาธารณสุข สถิติการคมนาคม สถิติรายได้รายจ่ายของประชาชนในหมู่บ้าน โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการ