ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T ตามตัวชี้วัด TSI


วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะทำงานโครงการ U2T ตำบลบางครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการ U2T ตามตัวชี้วัด TSI ประจำพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีประเด็นที่ต้องนำเสนอ 3 ประการ ดังนี้
1.การประเมินศักยภาพตำบล ตามเป้าหมาย 16 ประการ
2.การดำเนินโครงการ (วิธีการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินโครงการ ปัญหาและอุปสรรค) ภายใต้กิจกรรม 4 กรอบกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP / อาชีพอื่น ๆ) การสร้างพัฒนา Creative Economy (ยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
3.การเก็บข้อมูล Community Big data