ลงพื้นที่เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดทำโครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์


วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทีมงาน U2T ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับหัวหน้าชุมชน เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจัดทำโครงการอบรมเรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์กับทางชุมชนรวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลบางจาก ในการทำแบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ U2T ในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI